Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území Regionu Poodří

V kategorii Novinky

Předmětem podpory bylo zpracování čtyř studií proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území regionu Poodří – východ, střed, západ a sever:

Na realizaci těchto čtyř, výše uvedených projektů, byla poskytnuta dotace ze Státního fondu životního prostředí, prioritní osa 1: Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (FS), primární oblast podpory: 1.3 - Omezování rizika povodní, podoblast podpory: 1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby.

Hlavním cílem realizovaných projektů bylo prověření a navržení přírodě blízkých protipovodňových opatření na území vymezených obcí v regionu Poodří – východ, střed, západ a sever. Veškerá navrhovaná opatření byla zaměřena na:

Realizátorem výše uvedených studií byla firma EKOTOXA s.r.o. se sídlem v Brně na základě uzavřených smluv o dílo ze dne 23.5.2011. Celkové náklady dle rozpočtu činily v této výši:

Celková výše dotace činila 90% způsobilých výdajů projektu a byla poskytovatelem dotace vyplacena následně:

V současné době probíhá administrace závěrečného vyúčtování celé akce.

eu-loga-cb

Vytisknout