csarenfrdeelhuitkoplptruskes

Historie obce Velké Albrechtice

Historie obce Velké Albrechtice

První písemná zmínka o obci je datována letopočtem 1414. Nelze však doložit datum založení obce. V roce 1424 se připomíná ve Velkých Albrechticích tvrz, což naznačuje možnost existence samostatného statku. Onoho roku 1424 zde zapsal majitel panství Jan z Kravař své manželce, opavské kněžně Anežce, věno. Ves je však určitě starší, což nasvědčují pozůstatky středověkého tvrziště (zapsaná kulturní památka), které je rámcově podle nalezených zlomků keramiky možné datovat do 13. - 14. století. V roce 1433 zastavil Jan z Kravař plat na Albrechticích Václavu Rúsovi z Doloplaz a Jan z Doloplaz pak postoupil r.1447 díl Albrechtic Mladotovi z Potštátu. V roce 1464 držela ves Markéta z Prusinovic, v roce 1476 Jiřík z Koválovic. Dějiny obce jsou poznamenány dědičnými spory o majetek a dluhy a obec byla mnohdy v držení několika pánů současně, posledními majiteli byl rod Sedlnitzkých z Choltic, patrně od roku 1651. Tento rod má dodnes na místním hřbitově rodinnou hrobku a jejich potomci žijí ve Švýcarsku.

Dědičné fojtství (rychta) ve Velkých Albrechticích se připomíná v roce 1520, od roku 1649 do roku 1913 jsou jmenováni dědiční rychtáři, kteří nemuseli chodit na robotu a neplatili daně. Posledním byl Josef Kober a sídlil na statku č.p.52/53, který je z velké části dodnes v původní podobě, avšak ve velmi zuboženém stavebním stavu, poznamenaném zejména hospodařením státního statku ve druhé polovině tohoto století.

Do velké míry jsou dějiny obce spjaty se sousedním Bílovcem, se kterým je územně obec propojena a který byl administrativním a hospodářským centrem území. K Bílovci a jeho panstvím ves patřila od roku 1492.
Etnicky byla obec součástí německého jazykového ostrova kolem Bílovce, odtud také německý název Gross Olbersdorf. Po 2.světové válce bylo až na výjimky původní obyvatelstvo odsunuto a samostatná obec byla osídlena českým obyvatelstvem. V roce 1976 byla obec integrována do Bílovce jako jeho místní část. Od 1.ledna 1991 je obec opět samostatná.

Podrobnější údaje o meziválečném období se nedochovaly nebo byly odvezeny původním obyvatelstvem v roce 1945.

Vytisknout

Emauzy - historie

Emauzy vznikly parcelací vrchnostenského dvora v r. 1786. Založil je kníže Karel Lichnovský. Do r. 1848 patřily k oderskému panství. Od r. 1850 se staly částí obce Vražné. Dnes má osada podél silnice I/47 v k.ú. Vražné u Oder přibližně 45 obyvatel.

Vytisknout

Historie obce Bartošovice 1945-1967

V květnu 1945 byl ustanoven první národní výbor. Veškerou správu již od prvních dnů svobody převzali noví a staronoví obyvatelé. Dne 14.září byl doplněn národní výbor na počet 25 členů a volby do něj se během příštích měsíců několikrát opakovaly. Změny nastávaly na základě výsledků paritního zastoupení politických stran v ústavodárných orgánech. Pro školní rok 1945-46 byla obecná škola organizována jako pětitřídní. V budově mateřské školy byla otevřena poradna pro matky a děti, do níž 2 x měsíčně docházel lékař. 1.1.1948 bylo v sále Národního domu otevřeno státní kino "Beseda" s kapacitou 270 míst, promítalo se 3 x týdně. V roce 1950 byl v obci zřízen svépomocí rozhlas. Bylo založeno JZD. Od 1.1.1950 se stala součástí národního výboru i matrika pro Bartošovice, Sedlnice a Hukovice. Od roku 1950 bylo v obci zřízeno sídlo Učňovské školy zemědělské (do roku 1955 zaměřeno na chovatelství, od roku 1955 rozšířeno i obor pěstitelský). V roce 1958 jsou v obci dvě myslivecké honitby, organizace Sokol, Jednota, ČSPO, ČSČK, Svaz zahrádkářů, Obvodový včelařský spolek. V roce 1959 se Bartošovice poprvé ve své historii dostaly do seznamu železničních stanic v jízdním řádu. Mezi Studénkou a Sedlnicí byla zastávka Bartošovice, ovšem bez železniční budovy a bez zastavení vlaku. V této době byl přestavěn v centru obce na č.p.138 obchod na samoobsluhu. V roce 1963 byla dokončena výstavba vodovodu, realizována stavba letního kina. V roce 1966 byla ukončena činnost zemědělského odborného učiliště v zámku. V tomto roce postihla obec průtrž mračen s následnou povodní. V pátek 22. července se v dopoledních hodinách rozpoutala prudká bouře. Srážky byly tak vydatné, že během dvou hodin spadlo 90 mm vody. Z kopců, svahů a polí se valily přívaly vod, koryta se plnila kalnou bahnitou vodou. Hladina Bartošovického potoka po celé délce se během krátké chvíle zvýšila o několik metrů. Proud vody strhával všechno, co se nalézalo v jeho dosahu. Výsledek povodně byl hrůzný. 11 rodinných domů bylo ihned srovnáno se zemí, vážně bylo poškozeno 167 domů. Pojišťovna likvidovala 317 pojistných událostí. Uhynuly stovky domácích zvířat. Jen to jediné bylo dobré, nebyly ztráty na lidských životech. Řadu jednotlivých případů, ale také celou situaci popisuje publikace, která vyšla v roce 1967 s názvem "Vodě neunikneš". Povodeň určila na řadu let rozvrh práce občanů obce. Rovněž činnost organizací byla zaměřena na práce při obnově vesnice.

Vytisknout

Historie - starostové obce Jistebník

Starostové obce
Po vzniku Československé republiky (28. října 1918) jsou v obcích zakládány tzv. lidové rady, které jsou tvořeny zástupci jednotlivých politických stran. V Jistebníku lidová rada vzniká pod vedením Adolfa Tramplera, učitele německé školy. První volby do obecních zastupitelstev v nové republice jsou konány na podzim roku 1919. Prvním starostou obce Jistebníku je zvolen Vincenc Auguste, majitel statku. Je zvolen za vítěznou stranu ve volbách, a to německou sociální demokratickou stranu, která získala ve volbách 15 mandátů. Dalších 9 mandátů získala německá nacionální strana.

Starostou obce je Vincenc Auguste znovuzvolen i ve volbách do obecního zastupitelstva v roce 1923. 12. prosince 1927 umírá. Po jeho smrti až do nových voleb, které se konají na podzim 1928, vede úřední záležitosti náměstek starosty Jan Wetscherka.

Ve volbách v roce 1928 je starostou obce zvolen Arnošt Berger. V roce 1931 ve volbách do obec. zastupitelstva je starostou obce zvolen Ernst Pasker, železničář - penzista. Ze zdravotních důvodů se úřadu vzdává, proto na 18. května 1932 jsou vypsány volby nové.

Novým starostou obec je zvolen Ernst Höpp, penzista, bývalý strojvůdce u ČSD. Je zvolen za nacionální socialistickou stranu dělnickou (Henleinova NSDAP). 25. října 1933 vláda ČSR vydává zákon č. 201, podle něhož strany a spolky, které vyvíjí činnost státu nepřátelskou, mohou býti rozpuštěny a jejich majetek zabaven. Na základě tohoto zákona byla dne 25. ledna 1934 (dekretem prezidenta republiky) NSDAP rozpuštěna a její činnost zastavena. Mandáty připadající nacionálním socialistům v obcích okresech, v zemském zastupitelstvu, v Poslanecké sněmovně a Senátě, byly jim odňaty. Mandáty pak byly rozděleny mezi strany loajální státu.

Jmenování nových členů obec. zastupitelstva, obecní rady a starosty provádí okresní úřady. Do funkce starosty v Jistebníku je jmenován Otto Niklasch, sociální demokrat. Poprvé se v té době členem obecní rady v obci stává též zástupce české menšiny, a to Josef Vavrečka, učitel. Další volby do obecního zastupitelstva jsou plánovány na podzim roku 1938. Ale... 9. října 1938 cca ve 13.00 hodin odpoledne obsazují obec německá okupační vojska. Ihned, téhož dne je do funkce starosty na místo Otty Niklasche, dosazen Ernst Berger, místní řezník. Setrvává v úřadu velmi krátce. Asi po týdnu je vystřídán Adolfem Hermannem, autodopravcem. Ani ten nevyhovuje představám německých důstojníků, je rovněž po velmi krátké době vystřídán Maxem Schönerem, železničním zaměstnancem. Do funkce starosty je jmenován 21. prosince 1938 zemskou radou (LANDRAT) v Bílovci na návrh NSDAP. Ve funkci starosty je po celou dobu okupace.
 
2. května 1945 je Jistebník osvobozen. 4. května 1945 je ustanoven 15členný MNV. Předsedou MNV je Alois Zvoník. 26. května 1946 jsou konány volby do Národního shromáždění. Na základě výsledků těchto voleb byl také ustaven MNV. Předsedou MNV je zvolen Josef Herz (KSČ). Pro nemoc se koncem roku 1947 funkce vzdává. 11. ledna 1948 je za předsedu MNV zvolen Karel Golka. 3. února 1950 se funkce předsedy vzdává, na jeho místo je prozatimně povolán Jan Kašinský. Ten počátkem roku 1952 na funkci rezignuje, ve funkci ho střídá Josef Vozák, ml. V roce 1954 (volby se konají 16. května 1954) je do funkce předsedy MNV zvolen Václav Lazecký. V roce 1957 (volby do MNV se konají 19. května 1957) je předsedou zvolen Ladislav Bula. Ten je z funkce odvolán během roku 1959, na jeho místo je zvolen člen rady Jindřich Zajíc. Ve volbách do MNV v roce 1960 je předsedou znovu zvolen Václav Lazecký. Počátkem roku 1962 se pro nemoc funkce vzdává, na jeho místo je zvolen František Janša, ml. V únoru 1963 z funkce předsedy odchází, na jeho místo je povolán Jan Světlík, tehdy tajemník. V roce 1964 (volby jsou konány v červnu 1964) je předsedou zvolen Alois Baďuřík. V letech 1970-1987 je předsedou MNV Josef Konečný. 14. října 1987 ve věku 54 let umírá. V prosinci téhož roku je na místo předsedy zvolen Miroslav Matěj. Je posledním předsedou MNV. Ve volbách, již do obecního zastupitelstva, v roce 1990 je do funkce starosty obce zvolen Ludvík Graja. Ve volbách v roce 1994 (listopad 1994) je starostou obce zvolen ing. Miloslav Kubiš, ml. Po volbách v roce 1998 je starostou obce zvolen Josef Voral.
 

Vytisknout

130 let založení školy v Trnávce

U příležitosti 130. výročí založení byla provedena výstava dětských prací, vystavení fotografií související s historií školy, různé školní pomůcky, vysvědčení i žákovské knížky z dávných let. Výstavka se uskutečnila v budově Základní školy dne 10. a 11. 12. 2005.

Vytisknout

Historie zámku v Kuníně

Zámek v Kuníně náleží mezi nejcennější barokní zámky celé severní Moravy a Slezska. Na místě staré jednopatrové tvrze zde v letech 1726 - 1734 nechala hrabata z Harachu vybudovat malý venkovský zámek. Ne velké rezidenční sídlo, ale spíše místo odpočinku členů rodu, který byl svými úřady spojen s metropolemi tehdejší Evropy. Architektem zámku byl věhlasný Johann Lucas von Hildebrandt (autor slavného zámku Belveder prince Evžena Savojského ve Vídni), který celých třicet let působil rovněž ve službách hraběcího rodu Harachů. Pro strýce stavitele, salcburského arcibiskupa Františka Antonína Harracha přebudoval také lezní rezidenci arcibiskupů - známý palác Mirabell. Zahradní průčelí kunínského zámku nápadně připomíná slavnou salcburskou rezidenci. Ne náhodou jí rakouští turisté nazývají také jako "malý moravský Mirabell".

Zámek, kde studoval Pa1acký

Pokračovat ve čtení

Vytisknout

Lihovar Kunín

Vytisknout

1999 - výročí založení obce - 600 let Bartošovice

3. červenec 1999 se stal významným dnem pro naši obec. V rámci oslav 600. výročí založení obce uspořádala TJ Sokol I. ročník fotbalového turnaje starých gard "O pohár starostky obce", na sále OB vystoupila Borovanka a lidový vypravěč. Oslavy 600.výročí založení obce vyvrcholily vysvěcením obecních symbolů v kostele sv. Petra a Pavla. Poté následovalo slavnostní setkání představitelů obce, zástupců spolků a organizací, starostů okolních obcí v prostorách zámku. Téhož dne proběhlo setkání "padesátníků" a pouťová zábava v prostorách zámku. Při příležitosti 600. výročí založení obce byla vydána publikace o historii obce, vlaječky, samolepky a další propagační materiály. V tomto roce byla provedena oprava kostelních hodin, na kterou přispěli občané formou veřejné sbírky. Po několika desítkách let byly kostelní hodiny opět zprovozněny. V závěru roku se obec Bartošovice stala členem sdružení obcí - Region Poodří. Byla zpracována strategie rozvoje obcí se zaměřením na cestovní ruch a turistiku. 18.12.1999 se konal v místním kostele vánoční koncert dětského pěveckého souboru Ondrášek z Nového Jičína. V roce 2000 byla zahájena III. etapa plynofikace, čímž byla ukončena plynofikace celé obce. Bylo vybudováno dílo v hodnotě téměř 18 mil. Kč. Zplynofikována je i většina obecních objektů a bytů. Na jaře byla zahájena rekonstrukce zámeckého parku. Stromy přestárlé a poškozené byly vykáceny, místo nich byla provedena náhradní výsadba 100 kusů stromů a 2300 keřů. Terénní úpravy a založení trávníků bude průběžně pokračovat. V zámku byla provedena oprava balkónu s položením dlažby. Na podzim byla zahájena poslední etapa regulace Bartošovického potoka pod hrází na horním konci obce. V tomto roce byl připraven projekt kulturních a sportovních akcí pod názvem: "Vraťme obci společný kulturní život a tradice, bavme se sami." Cílem projektu bylo organizačně propojit činnost současných aktivních spolků v obou částech obce a vytvořit z nich tým, který se bude podílet na organizaci akcí v obci. Vstup do Nového roku 2000 byl zahájen Silvestrovskou zábavou v Hukovicích a následovala plesová sezóna. Jarní měsíce byly věnovány akcím zaměřeným na ochranu přírody, na úklid obce. 30. duben - v dopoledních hodinách II. ročník "Bartošovických okruhů" v délce 5, 10, 15 km. Trasy jsou určeny pro všechny věkové kategorie a jsou vedeny po okolí obou částí obce. Ve večerních hodinách byl uspořádán v areálu ve středu obce I. ročník "Sletu čarodějnic" a stavění máje. Akce s nebývalým úspěchem a účastí. 24.června se konaly "Hry bez venkovských hranic", účastní se obce Regionu Poodří - Bílov, Kujavy, Pustějov, Hukovice a Bartošovice. Soutěžilo se v netradičních disciplínách - hod řepou, válení sudů, lovení kaprů, dojení, stavění stohu slámy a hod syrovými vejci. I přes nepřízeň počasí velice zdařilá akce. 1.7. tradiční setkání "Padesátníků" s pouťovou zábavou v zámku. 5.7. II. ročník v kopané starých gard "O pohár starostky obce". Ve dnech 20. - 22. 10. proběhla výstava ovoce a zeleniny, spojené se soutěží o "Jablko vesnice". Vystavovalo se ovoce, zelenina a ostatní výpěstky a produkty našich občanů. Ženy z obou částí obce napekly tradiční koláče (pecáky). 28. 10. proběhl Den otevřených dveří ve Stanici pro záchranu živočichů s otevřením nových prostor. Rovněž v těchto dnech probíhal tradiční výlov rybníka. Byly připraveny rybí speciality a občerstvení přímo u rybníka nebo v reprezentativních prostorách zámku.

Vytisknout

Historie obce Bravantice

Obec Bravantice se poprvé připomíná roku 1370. Roku 1478 se stal spolumajitelem Bravantic polský šlechtic Jan z Chobran, který držel tvrz a panství bravantské až do roku 1602. Mezi pozdějšími držiteli panství jsou uváděni hrabata z Vrbna (1651-1722), svobodní páni Řeplínští z Berečka v letech 1722-1797 a od roku 1835 Blucherové z Wahlsttatu. Velkostatek byl roku 1926 zčásti zredukován pozemkovou reformou, kdy z něho vznikl bravantský a zbyslavský zbytkový statek. V roce 1945 byl zkonfiskován. Po zrušení vrchnostenské správy byla obec součásti okresů Opava (1850-1855, 1868-1896), Klimkovice (1855-1868), Bílovec (1896-1960) a od roku 1960 okresu Nový Jičín. V letech 1850-1899 podléhala okresnímu soudu v Klimkovicích, pak soudu v Bílovci a v Novém Jičíně. Za první republiky byly v Bravanticích dvě samostatné německé školy a česká menšinová škola Bravantice byly až do osdunu Němců roku 1945-46 německé. V obci žilo od vzniku ČSR asi 15 rodin českých zemědělských dělníků. Po osvobození byly Bravantice postupně osídleny českým obyvatelstvem z blízkého okolí, ale také ze vzdálenějších míst a z Volyně. V roce 1979 se obec Bravantice stala místní části města Bílovce. V roce 1998 bylo v obci referendum, které rozhodlo, že k 1. 1. 1999 se obec Bravantice znovu osamostatnila.

Vytisknout

Rok 2012 rokem hraběnky Marie Walburgy

Letošní rok je pro nás z hlediska kuturních akcí a dění v obci velice významný. V tomto roce uplyne 250 let od narození nejdůležitější osobnosti, která kdy v Kuníně žila a působila - hraběnky Marie Walburgy z Truchsess-Waldburg-Zeilu. Toto významé výročí je spojeno s dalšími významnými jubiley, jako je například 200. výročí od vysvěcení kostela Povýšení svatého Kříže, který hraběnka nechala postavit. Zámek si připomene 400 let od nástupu knížete arcibiskupa Marka Sittika z Hohenemsu na salcburský trůn a rovněž 300 let vlády knížecího rodu Liechtensteinů nad Vaduzem - také tato výročí jsou úzce propojena se zámkem.

Proto jsme se rozhodli ve spolupráci s Muzeem Novojičínska - Správou zámku Kunín a dalšími subjekty a partnery připravit bohatý kulturní program na zámku a v zámeckém parku, který bude celoročně připomínat tato významná výročí. Návštěvníci se mohou těšit na pestrý program koncertů, výstav a slavností, které navštíví zajímavé a významné osobnosti.

Pro realizaci těchto akcí se nám podařilo získat finanční příspěvky Moravskoslezského kraje a Nadace OKD, bez nichž by nebylo možné všechny tyto akce uskutečnit.

V letošním roce se můžete těšit na :

 Velikonoční koncert                                                                                     

Neděle 8. dubna v 18.00 hodin - Virtuozní díla Ludwiga van Beethovena pro "nesmrtelnou lásku" – matku zámecké paní z nedalekého Fulneka - v hvězdném podání violoncelisty Jana Škrdlíka.             

Co se jinak o zámku nedozvíte                                                                     

Neděle 22. dubna v 10.00 a 15.00 hodin - Specielní prohlídky zámku s kastelánem pro milovníky památek a historie k Mezinárodnímu dni památek. Letošní téma: hraběnka Walburga. Ptát se můžete prakticky na všechno....                                                           

 Písně Nibelungů                                                                                            

Sobota 5. května od 14.00 do 22.00 hodin - V zámeckém parku ožijí hrdinské činy a líté bitvy za svitu ohňů z legendárních eposů, jejichž rukopisy byly po staletí uchovávány v knihovně předků hraběnky Walburgy.                                                                                       

Noc Kostelů                                                                                                  

Pátek 1. června 19.00 do 24.00 hodin - Na Noc kostelů se otevřou kostely na bývalém kunínském panství a také kostel v Kuníně – na památku zakladatelky hraběnky Walburgy. Letos má kostel 200 let. Otevřeny budou i hrobky majitelů panství a část zámku v Kuníně.                                                                                  

 Děti provádějí děti                                                                                       

Neděle 3. června od 10.00 do 17.00 hodin - Na Mezinárodní den dětí zve hraběnka Walburga děti na zámek. Dospělé průvodce nahradí děti a provedou své vrstevníky zámkem. Děti dostanou malé dárky a navíc mají vstup zdarma.                                                            

XIV. Zámecká slavnost                                                                                 

Sobota 23. června - Historická freska se spoustou kostýmovaných účinkujících, kejklířů, dobovou hudbou a historickým jarmarkem - zámek se vrátí o staletí zpět a určitě zde potkáte i hraběnku Walburgu....                                                   

 Zámecký kinematograf                                                                                 

Čtvrtek 23. srpna - neděle 26. srpna od 20.30 hodin - České a zahraniční filmy v neopakovatelné atmosféře zámeckého parku.                                   

Paní hraběnka slaví narozeniny                                                                    

Sobota 15. září od 10.00 hodin až neděle 16. září od 9.00 hodin - Slavíme 250. narozeniny naší dobré hraběnky Walburgy. Na zámku, v parku, v kostele Povýšení svatého Kříže. Potkáte představitele šlechtických rodů od nás i ze zahraničí, ale především si určitě vyberete z pestré nabídky, kterou Vám nabídneme. Čekají na Vás výstavy, slavnosti růží, jiřinek, kulturní vystoupení a navíc máme pouť !!!

Znamenitá paní hraběnka                                                                             

Sobota 15. září od 10.00 hodin - Vernisáž reprezentativní výstavy, dokumentující život nejslavnější zámecké paní v pokojích 2. patra zámku. Na výstavě se mimo Muzea Novojičínska budou podílet Národní muzeum Praha, Národní památkový ústav, Městské muzeum a galerie Polička, Zemský slezský archiv Opava a Okresní státní archiv v Novém Jičíně.                              

 Slavnosti růží                                                                                               

Sobota 15. září od 11.00 hodin a neděle 16. září od 9.00 hodin - Slavnost růží na počest dobré hraběnky Walburgy. Aranžmá růží v zámeckých pokojích v podání předního českého floristy Slávka Rabušice, známého svými skvostnými vazbami a aranžmá květin ze všech velkých hradů a zámků ČR.                                      

 Slavnosti jiřinek                                                                                           

Sobota 15. září od 9.00 hodin a neděle 16. září od 11.30 hodin - Výstava a aranžmá jiřinek v kostele Povýšení svatého Kříže k 200. výročí kostela a na památku prvního šiřitele jiřinek v českých zemích a prvního kunínského faráře P. Josefa Turka - letos v provedení zahradníka Jaroslava Kubálka.                                                               

Kunínská pouť                                                                                              

Neděle 16. září od 10.00 hodin - Velkou mši v kostele Povýšení svatého Kříže k 200. výročí kostela a 250. výročí narození hraběnky Walburgy bude celebrovat Jeho Jasnost František Václav princ Lobkowicz, ostravsko-opavský biskup.                                                                                      

 Svatováclavská vyjížďka

Pátek 28. září od 13.00 hodin - Pohodová vyjížďka historických automobilů a motocyklů vyrobených do roku 1971 po hradech a zámcích Novojičínska se zastávkou v zámeckém parku v Kuníně. Vyhodnocení nejstaršího a nejkrásnějšího vozidla.

Svatoštěpánský koncert                                                                               

Středa 26. prosince v 18.00 hodin - Tradiční vánoční koncert z děl starých barokních mistrů za svitu svíček na svátek svatého Štěpána.

Více informací o připravovaných akcí hledejte na webových stránkách zámku www.zamek.kunin.cz a facebookovém profilu zámku www.facebook.com/zamekkunin

Vytisknout