csarenfrdeelhuitkoplptruskes

Významné letopočty z historie obce Kunín

1288 -1311 majitelem zboží kunvaldského Blud III.
1370 rok, ke kterému se vztahovaly oslavy 600- stého založení obce, majitel pán z Kravař, Vok 1369 -1380
1382 nejstarší písemná zmínka o obci Kunvald (do roku 1947 název obce Kunvald, později Kunín)
14. - 15. stol náleží ponejvíce ke zboží Starojickému, někdy byl od něj odloučen, jako např. roku 1380 (Ignác ze Žampach)
1464 Anna z Michalovic (rod z Cimburka a Jičína)
1497 - 1515 Kunvald přísluší ke zboží Jickému
16. stol. Kunvald patří ke zboží Fulneckému
1584 vznik kunvaldského statku oddělením od fulneckého panství
1584 - 1621 majitelé Estera a Jan Cetryšové z Kyšperka
1592 vznik samostatného malého kunvaldského panství
1598 soupis moravských pivovarů, na něm uveden i rytířský pivovar v Kunvaldu
1621 - 1653 dědictví po Cetryších, majitelem se stává sestra Judita a synové
1653 prodej zboží Kunvaldského Gabrielovi hraběti Serényimu, zemskému komořímu za 65.000 zl.
5. května 1653 - na popud hraběte přesídleno do Skoronic 23 rodin z Kunvaldu
1654 postaven u statku Martina Schneidra č. 87 výminkářský dům, zde byly tajně vyučovány děti v bratrské víře
1660 velké mrazy natropily mnoho škod
1664 majitel syn František, tou dobou čítá zboží kunvaldské 78 36/64 lánu a 237 osídlených domů od konce 17.stol. - náboženská rekatolizace, utužení poddanských povinností
31. března 1691 smlouva po smrti Františka hr. Serényiho o rozdělení majetku, statek Kunvald obdržel syn František (brzy umírá), majetek tedy drží vdova Marie Magdalena, rozená hraběnka Thunova, zemřela 1703
1703 zboží kunvaldské patří sestře Eleonoře Barboře
1707 robotní smlouva, avšak utiskování ze strany správce Dittricha je tak zlé, že poddaní utíkají do Lužic
1714 - 1715 řádění moru
1723 majitelka Eleonora hraběnka Harrachová, týden po sv. Jakubovi přichází na místa panství tajný kazatel Kristián David, Moravský bratr
1724 pokračování tajných schůzek u Davida Nitschmanna
1724 - 1781 hromadný útěk poddaných z kunvaldského panství do hornolužického Ochranova
1726 - 1734 stavba barokního zámku na místě staré tvrze
1729 neznámý olomoucký sochař dodal šest dekorativních soch pro balustrádu
1757 Marie Eleonora zůstavila v závěti zboží kunvaldské synovi Františku Xaverovi hraběti Harrachovi
1759 ustaven kaplan na řešení situace v Kunvaldě (hromadné útěky poddaných)
1760 povodeň
1779 povodeň
1781 panství přebírá Walburga Harachová, hraběnka Truchsess Zeill - Waldburgová jako dědictví
1783 obnovení školy, která byla v Kunvaldě již v 16. století a zanikla v době třicetileté války
1786 hrabě Klement Truchsess Zeil, který se zabýval vzduchoplavbou, vypustil svůj balón o tři roky dříve než bratři Mongolfiérové z Francie
1792 rozšíření školy na dvojtřídní, přeměna na Výchovně vzdělávací ústav, umístěný na zámku
1797 vznik dědičného fojtství
1805 řádění tyfu
1807 - 1809 ústav v Kunvaldě navštěvuje Palacký
1810 F. Biela přijat na Fulnecké panství jako stavitel
1810 - 1811 postavení kostela Vyzdvižení sv. Kříže v Kunvaldě
14. září 1812 kostel posvěcen
1813 ustanovení vlastního kunvaldského faráře
1814 uzavření Výchovně vzdělávacího ústavu nařízením Moravského gubernia v Brně. Obnovení německé obecné školy
1816 panství mělo 1.634 obyvatel
1829 dědické řízení , panství Kunvaldské připadá Bedřichu Emilu Schindlerovi, po jeho smrti roku 1867 se stává jeho nástupcem syn Friedrich Georg Schindler, ten náhle umírá roku 1870
2.pol. 19. stol. založení dvou cihelen a mlékárny v Kunvaldě
1866 cholera
1869 přistavěny věže ke kostelu stavitelem Chytilem
1872 dědicové prodávají panství lankraběti Ernstu Egonovi z Fürstenberka
srpen 1880 povodeň
1880 257 domů, 2.105 obyvatel (30 Čechů)
1895 zadlužený majitel prodává panství Viktoru rytíři Bauerovi
červen 1896 krupobití
1911 majitelé Marie, Petr a Viktor Bauerovi, na zámku nejčastěji pobývá Dr. V. Bauer
1920 vznik německé měšťanské školy
1. 5. 1921 zahájeno vyučování v české menšinové škole
1929 elektrifikace obce
1938 zřízen obecní vodovod
1942 věže oloupeny o všechny zvony
1945 blížící se fronta nutí vdovu Bauerovou k odchodu, po odjezdu zůstává zámek zanechán svému osudu
5. května 1945 osvobození Kunvaldu
1946 odsunuto 1.132 osob do Německa
1951 založení JZD v Kuníně
1953 počet obyvatel v obci 1.434, kroniku obce píše pan Klement Musil, ředitel ZŠ
1956 první televizor v obci si pořídil Richter František
1956 oprava zámku, dne 20. 9. 1956 zbořen dřevěný přechod, který spojoval 1. poschodí zámku s místností nad sakristií kostela
1958 největší povodeň v dějinách Kunína, pokračovatelem ve psaní kroniky se stává pan Bohuslav Horák
1961 ukončení pálení surového lihu v místním lihovaře
10. června 1961 otevřeno širokoúhlé kino
22. 7. 1966 povodeň
22. 10. 1967 slavnostní poklep na základní kámen nové školy (kámen pochází ze Žulové)
1968 sloučení JZD se Semenářským státním statkem v Novém Jičíně
1970 začlenění Státního statku do školního podniku VŠV Brno
13. září 1970 otevření nové základní školy
1970 oslavy 600-stého výročí založení obce, navázání družby s obcí Skoronice
1972 poslední údaje v první kronice
1975 sloučení Kunína s Novým Jičínem, od té doby nebyla samostatná kronika vedena
1980 počet obyvatel 1.721
1983 pořízeny dva nové zvony do kostela ( 98 kg - tón Fis, 220 kg - tón D)
1986 dokončení oplocení obory o výměře 200 ha
1987 pořízen třetí zvon (490 kg - tón A), brzy praskl a po roztavení byl znovu ulit
17. 11. 1989 klidný průběh revoluce
24. 11. 1990 volby do obecního zastupitelstva
6. 12. 1990 veřejné zasedání obecního zastupitelstva, starostou zvolen pan František Kojetinský, místostarostkou ing. Milada Mahďáková
1. 1. 1991 osamostatnění obce
15. 2. 1991 první obecní bál
1991 počet obyvatel 1.802, zřízena Chráněná krajinná oblast Poodří, oslava 70. výročí založení české školy v Kuníně, opět začala být vedena kunínská kronika panem Bohumilem Horákem, pamětní knihu daroval obci podnikatel pan Lubomír Merenda
16. 11. 1991 první vítání občánků
11. 12. 1992 schválen znak a prapor heraldickou komisí ČNR
1. 1. 1993 vznik České republiky
15. 7. 1993 přiznání znaku a praporu obci Kunín
28. 11. 1993 posvěcen prapor místním farářem p. Konrádem Schaffartzikem
26. 8. 1993 obecní úřad přemístěn do budovy č. 69 (bývalá horní MŠ)
1993 započata plynofikace obce
31. 12. 1994 počet obyvatel 1.827
18. - 19. 11. 1994 druhé volby do obecního zastupitelstva, starostou znovu zvolen pan František Kojetinský, místostarostkou ing. Milada Mahďáková
1994 započata výstavba kanalizace, rok před tím dokončena kanalizace na Suchdolské ulici
jaro 1995 dokončena plynofikace obce
květen - říjen 1995 výstava obrazů a nábytku pocházejících z kunínského zámku v Okresním vlastivědném muzeu v Novém Jičíně, vydána brožura - Perla moravské barokní architektury"
1995 výstavba benzínové čerpací stanice v obci
8. 12. 1996 posvěcení rekonstruovaných varhan biskupem p. Františkem Václavem Lobkowiczem
1997 vybudována kanalizace se dvěma čistírnami odpadních vod 
17. 5. 1997 vysvěcení kaple Fürstenberků
prosinec 1997 první otevření hrobky Schindlerů na hřbitově za účelem provedení průzkumu ostatků hraběnky, organizované Okresním vlastivědným muzeem v NJ
31. 12. 1997 počet obyvatel 1838
24. 5. 1998 pietní akt – mše v kostele k 170. výročí úmrtí hraběnky Marie Walburgy a 200. výročí narození Františka Palackého, odhalení pamětní desky na hřbitově krajany z Leimenu
28. 5. 1998 vernisáž výstavy „Mezi srdcem a rozumem – Kunínský vzdělávací ústav“ v Novojičínském zámku 
1. 8. 1998 otevření cyklotrasy „Moravská brána“ 
listopad 1998 třetí volby do obecního zastupitelstva, starostou zvolen František Kojetinský, místostarostkou Dagmar Novosadová
31. 12. 1998 počet obyvatel 1847
10. 7. 1999 1. zámecká slavnost v areálu zámku se slavnostním průvodem kostýmovaných účinkujících, za účelem zviditelnění a upozornění na havarijní stav budovy zámku
21. 7. 1999 zámek Kunín byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy převeden do vlastnictví obce
29. 9 1999 zastupitelstvem schváleno členství obce v Regionu Poodří
31. 12. 1999 na počest nového tisíciletí jsou na pomezí obcí Kunín a Šenov vysazeny stromy (Kunín – vrba, Šenov – jabloň)
31. 12. 1999 počet obyvatel 1872
27. 5. 2000 slavnostní uložení ostatků hraběnky Marie Walburgy do hrobky na hřbitově, ostatky hraběnky při slavnostní mši v kostele vystaveny v prosklené rakvi, mši sloužil František Lobkowicz
1. 7. 2000 2. zámecká slavnost pojatá jako benefice na záchranu zámku
31. 12. 2001 počet obyvatel 1845
1. 2. 2002 po rekonstrukci zahájena výroba v cihelně Cidem
v průběhu roku 2002 zahájen přesun technologií mlékárny do provozu v Ostravě-Martinově
29. 6. 2002 v rámci IV. zámecké slavnosti veřejnosti zpřístupněno 1. patro zámku po rekonstrukci
13. 11. 2002 volby, starostkou zvolena Dagmar Novosadová, místostarostkou Ing. Milada Turská
22. 11. 2002 odhalení pamětní desky u původní obecné školy školnímu inspektorovi a badateli Aloisu Hausotterovi
31. 12. 2002 počet obyvatel 1823
28. 6. 2003 1. svatební obřad ve Velkém sále zámku, snoubenci Pavla Šablaturová a Vladimír Vymětal
26. 9. 2003 kolaudace zámku po rekonstrukci
31. 12. 2003 počet obyvatel 1814
2004 ukončení provozu Mlékárny Kunín, výroba přesunuta do Ostravy-Martinova
27. 5. 2004 slavnostní otevření zámku, poděkování za obnovu zámku v kostele, za účasti Jeho Osvícenosti Franze-Josefa z Walburg-Zeilu
listopad 2004 veřejná sbírka na opravu sochy Panny Marie na kostele, vybráno 83 337 Kč
31. 12. 2004 počet obyvatel 1825
1. 12. 2005 ukončení provozu cihelny Wienerberger
31. 12. 2005 počet obyvatel 1838 
červen-září 2003 rekonstrukce základní školy 
7. 9. 2006 založen Klub seniorů
1. 11. 2006 volby, starostka Dagmar Novosadová, místostarosta Miroslav Vlček
11. 12. 2006 odstřel dvou komínů, bourání starých budov v areálu bývalé cihelny
31. 12. 2006 počet obyvatel 1844
červenec-srpen 2007 rekonstrukce mateřské školy
31. 12. 2007 počet obyvatel 1842
17. 3. 2008 schváleno členství v Mikroregionu Odersko
14. 12. 2008 návštěva ze Skoronic, vystoupení dětí ze Sokronic pod vedením Marie Holcmanové
31. 12. 2008 počet obyvatel 1846
2008-2009

zateplení budov základní a mateřské školy

24. 6. 2009 ničivá blesková povodeň, zaplavena velká část obce, velké škody na soukromém i obecním majetku (zatopeno cca 250 domů, 15 demolic) 
2009 dokončen Dům se sociálními byty, č. p. 33 – 12 bytových jednotek 
2009 výstavba povodňových domků, č. p. 461 – 468 a výstavba povodňového bytového domu se 4 byty, č. p. 75
31. 12. 2009 počet obyvatel 1890
28. 6. 2010 uděleno čestné občanství paní Anni Friedrichové, rodačce z Kunína žijící v SRN
16. - 19. 9. 2010 návštěva partnerského města Leimen
31. 10. 2012 počet obyvatel 1902
2009-2011 obnova obecního majetku postiženého povodní – komunikace, mosty, mateřská škola, zámek a zámecký park, hřiště a šatny TJ, zdravotní středisko, kanalizace, výstavba nových ČOV, chodníky
31. 12. 2011 počet obyvatel 1894
14. 9. 2012 slavnostní otevření expozice Kunínského muzea na zámku
14. - 16. 9. 2012 oslavy 250. výročí narození hraběnky Marie Walburgy a 200. výročí vysvěcení kostela Povýšení svatého Kříže
31. 12. 2012 počet obyvatel 1891
od 7. 1. 2013 knihovna přemístěna do zrekonstruované místnosti na obecním úřadě

Tagy: Kunín

Vytisknout