csarenfrdeelhuitkoplptruskes
  • Příroda
  • Chráněná krajinná oblast Poodří, přírodní rezervace

Chráněná krajinná oblast Poodří, přírodní rezervace

Srdcem regionu je Chráněná krajinná oblast Poodří, mokřad evropského významu chráněný Ramsarskou úmluvou. Vý­chodně a západně region sousedí se dvěma přírodními parky - Podbeskydím a Oderskými vrchy. Místně region náleží k oblasti Novojičínska.
Chráněná krajinná oblast Poodří byla vyhlášena na ploše 81.5 km2 k ochraně cenných mokřadních biotopů v nivě řeky Odry. Z této skutečnosti vyplývá také její tvar – zaujímá úzký pruh území v severní části Moravské brány orientovaný na jihu od obcí Vražné,Jeseníku a Bernartic severovýchodním směrem až k Ostravě.
Poodří je jednou z mála krajin v České republice, v níž je alespoň částečně zachován téměř přirozený vodní režim a kde je dosud možné sledovat fungující propojení regulacemi nespoutaného silně meandrujícího vodního toku a jeho nivy.

Zvláště chráněná území přírody v CHKO Poodří

1. Přírodní rezervace Polanský les
Komplex nejníže položeného lužního lesa  v  CHKO Poodří  se  systémem periodicky zaplavovaných ramen Odry. Zřízena jako státní přírodní rezervace Ministerstvem kultury České socialistické republiky v roce 1970. Do kategorie přírodních rezervací převedena Vyhláškou MŽP ČR č. 395/1992 Sb.
Výměra: 59,17 ha
Katastrální území: Poruba – jih

2. Národní přírodní rezervace Polanská niva
Území, zahrnující meandrující tok Odry (v ochranném pásmu) s přirozenými břehovými porosty převážně keřových vrb, lužní les s množstvím  periodických i  trvalých tůní, louky, část jistebnické rybniční soustavy a odstavené rameno Odry (Polanecká tůň). Vyhlášena jako chráněný přírodní výtvor usnesením rady Národního výboru města Ostravy č. 995/69. Do kategorie národních přírodních rezervací převedena Vyhláškou MŽP ČR č. 395/1992 Sb.
Výměra: 122,30 ha
Katastrální území: Polanka nad Odrou

3. Přírodní rezervace Kotvice
Část studénecké rybniční soustavy s rozsáhlým litorálem, podmáčenými lesy na terasovém svahu s prameništi, přecházejícími až do dubohabřin. Lokalita je význačná z ornitologického a botanického hlediska. Zřízena jako státní přírodní rezervace Ministerstvem kultury České socialistické republiky v roce 1970. Do kategorie přírodních rezervací převedena Vyhláškou MŽP ČR č. 395/1992 Sb.
Výměra: 105,48 ha
Katastrální území: Nová Horka

4. Přírodní památka Pusté nivy
Dochovaný zbytek lužního výmladkového lesa s mohutnými "trsy" lip a periodickými tůněmi.
Výměra: 0,74 ha
Vyhlášeno: 1998
Katastrální území: Kunín

5. Přírodní rezervace Koryta
Lesní porost na říční terase Odry, zčásti též v nivě. Lužní lesy svazu Alnion incanae (lužní lesy údolních poloh a okolí pramenišť s dominantní olší lepkavou a šedou). Na prameniště jsou vázána specifická rostlinná společenstva.
Výměra: 12,93 ha
Vyhlášeno: 1998
Katastrální území: Bartošovice

6. Přírodní památka Meandry staré Odry
Staré meandrující a dnes z větší části zazemněné koryto Odry s množstvím periodických a trvalých tůní a pestrou dřevinnou skladbou bývalých břehových porostů. Celé území se nachází v inundaci Odry.
Výměra: 25,7639 ha
Vyhlášeno: 1999
Katastrální území: Mankovice a Jeseník nad Odrou

7. Přírodní rezervace Rákosina
Přírodní rezervace se nachází v katastru Jistebníka mezi železniční tratí a rybníky Bezruč a Bažantí. Je to jedna z nejrozsáhlejších terestrických rákosin v chráněné krajinné oblasti Poodří s navazujícími mokřady, loukami, lesním porostem a rozptýlenou zelení. Součástí rákosiny je několik otevřených vodních ploch s trvalou mělkou vodní hladinou. Území lemuje z jižní a východní strany náhon Mlýnka s břehovými porosty tvrdého luhu. Vodní plochy částečně zarůstají plovoucími vodními rostlinami, na ně navazují společenstva rákosin, vysokých bažinatých bylin a vysokých ostřic a dále pestrá luční společenstva mozaikovitého charakteru v závislosti na vodních a vláhových poměrech. Zoologicky významná lokalita pro mokřadní druhy bezobratlých, pro obojživelníky, vodní ptactvo a ptactvo rákosin, bahňáky
Vyhlášeno: 2002
Výměra: 16,2524 ha
Katastrální území: Jistebník

8. Přírodní rezervace Bartošovický luh
Rezervace zahrnuje přirozeně meandrující tok Odry, ekosystém Horního Bartošovického rybníka s litorálními porosty a s přilehlými drobnými vodními plochami, mokřady a rákosinami, souvislý pás aluviálních luk se zvodnělými příkopami a se skupinami rozptýlené mimolesní zeleně, zalesněnou terasu s četnými prameništi a lesními mokřady a ovocný sad v terase s tradičními ovocnými odrůdami zdejšího regionu. Jednotlivé ekosystémy tvoří harmonicky a funkčně propojený krajinný celek se zachovalým režimem přirozených povrchových rozlivů Odry a se soustředěním zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
Vyhlášeno: 2002
Výměra: 296,9088 ha
Katastrální území: Bartošovice, Hukovice, Hladké Životice a Pustějov

9. Přírodní rezervace Bařiny
Část pravobřežní říční terasy Odry s porosty dubohabřin na svazích, s četnými prameništi a pod patou svahů lesními porosty střemchových jasenin, obohacených prvky karpatské květeny. Rovinná část území je protkána řadou potůčků, drobných mokřadů s vodními plochami, na prosvětlených místech i s rákosinami. V severní části na jaseniny navazují bažinné olšiny se stálou vodní hladinou nad úrovní terénu, v okrajích s porosty vysokých ostřic. Vytváří harmonický celek se zachovalým režimem přirozených povrchových rozlivů vod a bohatým výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
Vyhlášeno: 2002
Výměra: 42,2041 ha
Katastrální území: Bernartice nad Odrou, Kuní

Tagy: Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Hladké Životice, Jeseník nad Odrou, Kunín, Pustějov, Hukovice

Vytisknout