Menu
Region Poodří
ObecBartošovice

Projekty

Cíl a projekty

Globální strategický cíl regionu, jeho vize, je formulován takto:

Zvýšení ekonomické prosperity a prestiže regionu využitím skrytého potenciálu a zvýšení životní úrovně obyvatel při současném akceptování specifik, unikátních hodnot území, prosazení nové identity a zlepšení soudržnosti regionu.


Základní strategické cíle mikroregionu jsou v projektu rozděleny do tří skupin:

 1. Zlepšení stavu technické infrastruktury.
 2. Podpora rozvoje malého a středního podnikání a vytvoření uceleného systému šetrného, integrovaného a ekologického zemědělství.
 3. Rozvoj venkova, cestovního ruchu a obnova kulturně-historického dědictví.

Projekt regionu Poodří, jako vstupní základní materiál, byl po řadě diskusí dále rozpracován do podoby konkrétních projektů. Na šest projektů byla podána žádost o dotaci z Programu obnovy venkova v roce 2000. Samy obce nejsou schopny tyto nové aktivity financovat ze svých rozpočtů v plném rozsahu. Nezbytná je spoluúčast a podpora státu, zejména v takových lokalitách severní Moravy, jakou je oblast působení venkovského REGIONU POODŘÍ.


Projekty ŠOV a POV

Škola obnovy venkova (dále jen ŠOV)

Cílem projektu je vytvořit nabídku a komplexní servis služeb pro obce, spolky, instituce, podnikatele a další subjekty, vyvíjecí aktivity ve venkovském prostoru Regionu Poodří a Moravskoslezského kraje.

Ve venkovských oblastech se citelně projevuje absence informací a poradenství, schází existence inkubátoru pro nové podnikatele. Specifické podmínky života na venkově vyžadují aplikovat neobvyklé způsoby technické pomoci ve venkovském prostoru. S ohledem na znalost místních podmínek a v rámci místního partnerství ŠOV lépe zná potřeby obcí, NNO, podnikatelů, apod. a může nabídnout poradenství dle potřeb. V širší nabídce školy je metodická pomoc při přípravě a realizací projektů. ŠOV úzce spolupracuje na aktivitách ve venkovském prostoru v rámci školení a pořádání seminářů s partnery, mezi které patří město Studénka, SCHKO Poodří Studénka, ČSOP Studénka, SEPŠ,s.r.o. Studénka a další. Výstupem projektu dle potřeb bylo uspořádání 4 seminářů a jeden třídenní zájezd s tématickým zaměřením.

Podpora obnovy vekova (dále jen POV)

Cílem programu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Program předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi.

Cílem projektu je zabezpečit činnost Regionu Poodří, svazku 21 obcí zájmového území řeky Odry a jeho blízkého okolí, který svým zaměřením řeší rozvoj aktivit ve venkovském prostoru ve vztahu k rozvoji turistického a cestovního ruchu, především obnovou přírodního a kulturního dědictví regionu. Aktivity Regionu Poodří vycházejí ze zpracované Strategie rozvoje venkovského Regionu Poodří, která byla zpracována v roce 1999 a aktualizována v roce 2002. Výstupů rozvojové Strategie lze dosáhnout aktivní činností svazku ve všech oblastech působení. Vytvořením pozice manažera svazku se daří aktivity a cíle průběžně plnit.

Činnost manažera je rovněž zaměřena na možnosti získání dotací v rámci strukturálních fondů EU.  Cíle projektu - činnost manažera, provoz kanceláře Regionu Poodří, náklady na materiál, náklady na propagaci a prezentaci, organizaci a pořádání.


Podané žádosti projektů na dotace z POV v roce 2000:

 1. Propojení obcí venkovského regionu POODŘÍ sítí Internet
 2. Řešení odvádění a čištění odpadních vod v regionu POODŘÍ
 3. Vytvoření informačního centra regionu POODŘÍ
 4. Program rozvoje venkovské rekreace
 5. Zpracování pasportů nemovitostí v regionu Poodří vhodných k podnikatelským účelům
 6. Možnosti produkce biomasy s návrhem vhodných lokalit pro výstavbu kotelen v regionu

Žádosti o finanční podporu na realizací těchto projektů byly podány na Ministerstvo místního rozvoje ČR prostřednictvím OkÚ Nový Jičín v termínu k datu 15. února 2000.


Podané žádosti projektů na dotace z POV v roce 2001:

 1. Informační a orientační systém regionu Poodří
 2. Vytvoření a propojení cyklotras regionu Poodří
 3. Zpracování pasportů nemovitostí vhodných k podnikání
 4. Rozšíření a rozvoj služeb IC regionu Podří
 5. Rozvoj venkovského života v obcích regionu Poodří


Podané žádosti projektů na dotace z POV v roce 2002:

 1. Integrovaný projekt venkovského regionu Poodří, aktualizace
 2. Zelené stezky Poodřím
 3. Půjčovny cyklistických kol regionu Poodří
 4. Studie řešení oprav místních komunikací v majetku obcí
 5. Zvýšení jazykových znalostí pracovníků IC a OÚ regionu Poodří
 6. Rozšíření a rozvoj služeb poskytovaných IC
 7. Rozvoj venkovského života v obcích regionu Poodří

Podané žádosti projektů na dotace z POV v roce 2003:

 1. Geografický informační systém obcí Regionu Poodří
 2. Projektová příprava odkanalizování obcí Regionu Poodří, II. etapa
 3. Rozvoj venkovského života v obcích Regionu Poodří
 4. Centrum vzdělávání Regionu Poodří, Škola obnovy venkova
 5. Projektová příprava oprav místních komunikací obcí Regionu Poodří
 6. Rehabilitace školských zařízení včetně školních kuchyní
 7. Vytvoření regionální rozvojové struktury Kravařsko

Podané žádosti projektů na dotace z POV v roce 2004:

 1. Rozvoj venkovského života v obcích Regionu Poodří
 2. Centrum vzdělávání Regionu Poodří, Škola obnovy venkova
 3. Projektová příprava sportovišť s víceúčelovým využitím

Podané žádosti projektů na dotace z POV v roce 2005:

 1. Rozvoj venkovského života v obcích Regionu Poodří
 2. Rozvoj činnosti Školy obnovy venkova Regionu Poodří
 3. Zhodnocení GIS Regionu Poodří v oblasti informovanosti občanů o ÚPD a turistickém ruchu

Podané žádosti projektů na dotace z POV v roce 2006:

 1. Rozvoj venkovského života v obcích Regionu Poodří
 2. Rozvoj činnosti Školy obnovy venkova Regionu Poodří

Podané žádosti projektů na dotace z POV v roce 2007:

 • Rozvoj venkovského života v obcích Regionu Poodří
 • Mobiliář kulturně-společenských akcí Regionu Poodří 

Podané žádosti projektů na dotace z POV v roce 2008:

 1. Rozvoj venkovského života v obcích Regionu Poodří
 2. Udržitelný rozvoj venkova v Poodří

Podané žádosti projektů na dotace z POV v roce 2009:

 1. Rozvoj venkovského života v obcích
 2. Informační místa k zastavení v obcích Regionu Poodří
Partneři
Obce regionu