Menu
Region Poodří
ObecBartošovice

Realizace akčního plánu turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko

Projekt „Realizace akčního plánu v turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko“ byl realizován za podpory ROP Moravskoslezsko, registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.2.00/13.01246.

Cílem projektu byla realizace akčního plánu (AP) na rok 2012 s termínem realizace do 29. června 2013. V rámci akčního plánu byly vyvíjeny aktivity, které směřovaly k rozvoji cestovního ruchu a ke zlepšení organizace, kooperace a propagace v cestovním ruchu v turistické oblasti Poodří - Moravské Kravařsko (TO P-MK).

V rámci AP byly realizovány tyto aktivity:

1) Rozvoj kompetencí a podpora spolupráce (síťování) aktérů cestovního ruchu z veřejného, soukromého i neziskového sektoru v TO P-MK:

rámci rozvoje kompetencí a podpory spolupráce (síťování) aktérů cestovního ruchu z veřejného, soukromého, i neziskového sektoru v TO P – MK se realizovaly workshopy pracovníků informačních center se zástupci veřejné, komerční i neziskové sféry. Pracovníci poznali nejen oblast svého působení, ale především lokality svých partnerů. Uvědomili si jak důležitý je efekt synergie.   Došlo k propojení jak veřejné, tak neziskové a především komerční sféry. Byli seznámeni se základní turistickou infrastrukturou a s možnými aktivitami pro své potencionální tuzemské i zahraniční návštěvníky. Tyto aktivity proběhly ve Fulneku, Mikroregionu Odersko, v Poodří a následně se budou mapovat další oblasti. V rámci workshopů docházelo k předávání zkušeností mezi veřejnou, soukromou i neziskovou sférou. Byli seznamováni s vývojem cestovního ruchu v České republice, možnostmi spolupráce s dalšími aktéry cestovního ruchu, získali informace a poznatky. V rámci síťování probíhala jednání a pracovní schůzky. Byla dále DM TO P-MK navázána a popř. prohloubena spolupráce s Moravskoslezským krajem, Agenturou pro regionální rozvoj v Ostravě, Agenturou Czechtourism a dalšími. Partneři (Mikroregion Odersko, Region Poodří, Sdružení obcí Bílovecka, město Fulnek a Studénka) byli průběžně informováni o činnosti DM TO P-MK, zkvalitnila se vzájemná komunikace. V současné době se připravuje vznik Obecně prospěšné společnosti TO Poodří – Moravské Kravařsko, které vytvoří z volného svazku partnerů společnost s jasnými pravidly a povinnostmi otevřenou, jak neziskové, tak komerční sféře.

Realizací projektu, formou workshopů, pracovních jednání, byl splněn primární cíl - zlepšení kompetencí zejména v oblasti marketingu cestovního ruchu a byla zvýšena kvalita a úroveň vzájemné spolupráce místních aktérů cestovního ruchu

Výstupem bylo workshopů 3x (22.10.2012, 19.11.2012, 17.12.2012)

Další jednání: 12x (31.7.2012, 30.10.2012, 14.6.2012, 17.8.2012, 21.8.2012, 27.8.2012, 7.9.2012, 28.11.2012, 16.11.2012, 11.12.2012, 22.4.2013 a 13.5.2013)

Výstupy jsou podloženy pozvánkami, prezenčními listinami, které jsou uloženy u příslušných faktur (1301001, 1301003 a 13-001-00009).

2) Rozvoj marketingové inteligence formou aktivit marketingového výzkumu a následného přenosu klíčových poznatků a výstupů směrem k místním aktérům cestovního ruchu (školení, semináře a konference, informování na portálu cestovního ruchu TO P-MK:

Cílem byl rozvoj marketingové inteligence formou aktivit marketingového výzkumu a následného přenosu klíčových poznatků a výstupů směrem k místním aktérům CR. V rámci marketingového výzkumu proběhl systematický sběr a zpracování primárních i sekundárních dat, určených pro podporu marketingového řízení na úrovni TO. Cílová skupina – pracovníci IC, partneři – vedení svazků a měst, další aktéři byli nejen na dvou seminářích, ale i na dalších probíhajících jednáních seznámeni se závěry Marketingového výzkumu. I nadále po skončení projektu se bude aktivně využívat informací z výzkumu a průběžně informovat další široká i odborná veřejnost. Závěry výzkumu budou zapracovány do následujících akčních plánů TO DM P-MK a bude se i nadále s nimi aktivně pracovat. Veřejnost bude mít možnost se s nimi seznámit na webových stránkách www.moravskekravarsko.cz.

Distribuce proběhla ve spolupráci s členskými i spolupracujícími informačními centry, s partnery z komerční i neziskové sféry. Materiály jsou k dispozici nejen v naší oblasti, ale následně byly, jsou a budou nabízeny na veletrzích a dalších prezentačních akcích.

Výstupem byly 2 semináře a Marketingový výzkum pro destinační management Poodří Moravské Kravařsko, jehož součástí jsou Výsledky dotazníkového šetření potencionálních turistů TO P-MK a Výsledky dotazníkového šetření pro podnikatele působících v TO P-MK.

Výstupy jsou podloženy přiloženými pozvánkami a prezenčními listinami, které jsou uloženy u příslušných faktur (12, 13-001-00010).

3) Realizace vybrané marketingové tiskoviny TO P-MK (Průvodce P-MK a trhací mapa):

rámci realizace souhrnné marketingové tiskoviny TO P-MK byl vytvořen Turistický průvodce Moravského Kravařska a mapa TO P-MK.

Distribuce proběhla ve spolupráci s členskými i spolupracujícími informačními centry, s partnery z komerční i neziskové sféry. Materiály jsou k dispozici nejen v naší oblasti, ale následně byly, jsou a budou nabízeny na veletrzích a dalších prezentačních akcích.

Výstupem 1 Turistický průvodce Moravského Kravařska 1 mapa TO P-MK.

4) Příprava a tisk jednoduchých informačně propagačních tiskovin TO P-MK:

Součástí realizace akčního plánu byla tvorba, tisk a distribuce jednoduchých informativních tiskovin s využitím velkokapacitní kopírky.

Distribuce proběhla ve spolupráci s členskými i spolupracujícími informačními centry, s partnery z komerční i neziskové sféry. Materiály jsou k dispozici nejen v naší oblasti, ale následně byly, jsou a budou nabízeny na veletrzích a dalších prezentačních akcích.

Výstupem je 10 informačních letáků:

- Pověsti a legendy – Město Studénka

- Významní rodáci (matyáš Reinscher) – Město Studénka

- Les u panenky Marie – Město Studénka

- František Tomášek – Město Studénka

- Small guide – Město Studénka

- Kotvice plovoucí – Město Studénka

- Zámek Kunín

- Johann Gregor Mendel - slavný rodák Moravského Kravařska,

- Město Fulnek - památky,

- Rodný dům J.G.Mendela.

5) E-marketing TO P-MK (inovace portálu, příprava na implementaci rezervačního systému):

rámci proběhla inovace portálu www.moravskekravarsko.cz, která již nesplňovala podmínky na současné požadavky ze stran odborné i široké veřejnosti, potencionálního tuzemského i zahraničního návštěvníka. Byl vytvořen kvalitní, interaktivní web v moderním designu, s možností využití sociálních sítí. Současný web nyní splňuje nejnovější trendy kvalitního mediálního marketingu. Webové stránky jsou propojeny s databází mobilního průvodce.

Výstupem je inovace portálu www.moravskekravarsko.cz.

6) Pořízení mobilního průvodce pro návštěvníky TO P-MK:

Součástí projektu byla realizace mobilního průvodce, fenoménu dnešní doby v oblasti cestovního ruchu. Mobilní průvodce má propojenou databázi s webovými stránkami www.moravskekravarsko.cz a umožní flexibilně reagovat na změny, aktuálně informuje o turistické infrastruktuře, aktivitách na území TO P-MK s možností dalšího propojení na přiléhající turistické oblasti

Je interaktivní v moderním designu, splňuje nejnovější trendy kvalitního mediálního marketingu.

Výstupem je 1 mobilní průvodce.

7) Podpora prodeje produktů CR TO P-MK (semináře, workshopy, presstripy, famtripy pro relevantní prostředníky a ovlivňovatele):

rámci podpory prodeje produktů CR TO P-MK byly realizovány dvě aktivity presstrip pro české novináře a prezentace TO P-MK pro pracovníky IC, zástupce médií. Dále jsme se aktivně účastnili dalších prezentací TO P-MK ať již v rámci veletržních akcí, či jiných aktivit v oblasti cestovního ruchu.

Výstupem jsou 2 akce, které se konaly 25.3.2013 a 4.4.2013. Těchto akcí se zúčastnilo celkem 35 osob (viz prezenční listiny, pozvánky, které jsou uloženy u faktur č. 50042 a 3)

8) Účast TO P-MK na vybraných společných marketingových akcích (vyýstavy a veletrhy CR, prezentační aktivity, presstripy, famtripy apod) kraje nebo dvou a více TO v rámci kraje:

Aktivní účastí na společných marketingových akcích MSK jsme propagovali TO P-MK nejen v České republice, ale i v zahraničí. Oblast byla aktivně prezentována na veletrzích cestovního ruchu:

- RegionTour v Brně s termínem konání 16. - 20.1.2013

- SlovakiaTour v Bratislavě s termínem konání 24. - 27.1.2013

- Holiday World v Praze s termínem konání 7. - 10.2.2013

- Dovolená a Region v Ostravě s termínem konání 8. - 10.3.2013

TO P-MK byla navíc prezentována i na dalších čtyřech propagačních akcích:

- 2. princeznovský bál konaný na hradě Červený Kameň u Bratislavy (9.6.2012)

- před obchodním centrem Olympia v Olomouci (12. - 13.10.2012)

- před Galerii Vaňkovka v Brně (26. - 27.10.2012)

- v obchodním centru MIRAGE v Žilině, SR (9.6.2012)

Výstupem 8 aktivních prezentací

Celkové způsobilé výdaje na projekt činily 972 782,40 Kč. V současné době probíhá administrace žádosti o platbu.

Celkové výdaje projektu dle smlouvy o poskytnutí dotace činily 1 669 000,- Kč, maximální výše dotace z rozpočtu Regionální rady činila dle smlouvy o poskytnutí dotace 1 418 650,- Kč.

Dne 28. června 2013 byl projekt fyzicky ukončen s celkovými náklady ve výši 934 928,99 Kč, způsobilé výdaje ve výši 930 492,50 Kč a nezpůsobilé výdaje ve výši 4 436,49 Kč

logo-eu-rop

Partneři
Obce regionu